انسانها هنر را برای تسکین خود برگزیده‌اند ، چه هنرمندان و چه مخاطبان اثر هنری در هنر مایه آرامش می‌جویند .
آنچه در هنر به نظر اصل است ،‌ زیبایی است . هرچند در هرزمانی زیبایی را به شکل‌های مختلفی درک می‌کنند.
ما نیز برآن شدیم تا در این جستجوی آرامش , هرچند مختصر سهمی داشته باشیم. امید است با مطالب و اخبار هنری که در سایت قرار می دهیم به این هدف نائل آییم